Actievoorwaarden en spelregels winacties Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V.
 1. Algemeen
 1. Op alle winacties die worden uitgeschreven door Studio Henk B.V en Marie-Stella-Maris Care B.V. zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. handelen met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 3. Deelname aan een actie houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.
 4. Voor vragen en/of opmerkingen over acties kan contact opgenomen worden met de Studio Henk B.V. klantenservice of Marie-Stella-Maris Care B.V. klantenservice
 5. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V.
 1. Deelnemers en Deelname
 1. Deelname aan acties is gratis. De looptijd van een actie staat aangegeven in de beschrijving van de betreffende actie.
 2. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten. Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie.
 3. Medewerkers van Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. zijn uitgesloten van deelname.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie.
 6. Deelnemers dienen, indien zij bij een actie worden uitgenodigd om een review te schrijven over producten van Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. de Reclame Code Social Media na te leven.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland.
 8. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 9. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
 1. Prijzen
 1. De winnaar wordt gekozen door een jury die de antwoorden beoordeeld.
 2. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na de sluitingsdatum van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Daarnaast zullen de uitslagen na te lezen zijn op de in de actie aangegeven website. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. Indien er meerdere aantallen van dezelfde prijs zijn te winnen, keren Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. slechts per prijs één artikel per e-mailadres danwel woonadres uit.
 4. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 5. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V.  stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. zijn niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport. Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V.
 6. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.
 1. Gegevens
 1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Studio Henk B.V. noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.
 2. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacyreglement van Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V.
 1. Wijziging actievoorwaarden en technische voorzieningen
 1. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. kunnen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen. Wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 2. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. garanderen niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Studio Henk B.V. aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.
 1. Klachten
 1.  Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft over Studio Henk producten, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Studio Henk B.V. kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Studio Henk B.V., Verrijn Stuartweg 14, 1112 AX Diemen of e-mail aan onder vermelding van 'klacht prijsactie'. Studio Henk B.V. zal de klacht in behandeling nemen en contact openen met de deelnemer over afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van acties de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.
 2.  Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft over Marie-Stella-Maris producten, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Marie-Stella-Maris B.V. kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Marie-Stella-Maris B.V., Generaal Vetterstraat 75-E, 1059 BT Amsterdam of e-mail aan onder vermelding van 'klacht prijsactie'. Marie-Stella-Maris zal de klacht in behandeling nemen en contact openen met de deelnemer over afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van acties de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Studio Henk in het leven roepen. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.
 1. Overmacht
 1. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. behouden zich het recht voor om de acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of de sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier/sponsor. Studio Henk B.V. en Marie-Stella-Maris Care B.V. kunnen in voorkomend geval een alternatieve prijs uitreiken.
 1. Toepasselijk recht
 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden en/of de acties zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Diemen of Amsterdam.